ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van onze webshop die onder het beheer van HappyZenHome aangeboden worden. Klanten die bij ons een product aanschaffen, gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

INHOUDSOPGAVE
Artikel #1 Definities
Artikel #2 Identiteit van de ondernemer
Artikel #3 Toepasselijkheid
Artikel #4 Het aanbod van onze producten
Artikel #5 De verkoopovereenkomst
Artikel #6 Herroepingsrecht bij thuislevering
Artikel #7 Herroepingsrecht bij afhaling
Artikel #8 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel #9 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
Artikel #10 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel #11 De prijs
Artikel #12 Veilig betalen
Artikel #13 Toepasselijk recht
Artikel #14 Intellectueel eigendom
Artikel #15 Geregistreerde domeinnamen
Artikel #16 Bestellen en bezorgen

Artikel #1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: HappyZenHeart;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel #2 Identiteit van de ondernemer
HappyZenHome is onderdeel van het moederbedrijf HappyZenHeart; een business dat zich concentreert op mindfulness, spiritualiteit en coaching en uit dit d.m.v. het produceren van online content, zoals: video’s (HappyZenTV), e-learning (HappyZenAcademy), online meditatiediensten (HappyZenMeditations), een podcast (HappyZenTalks) en coaching voor mannen (HappyZenCaveman).
Hiernaast verkoopt HappyZenHeart ook fysieke producten via een webshop (HappyZenHome), dat gespecialiseerd is in Aziatische woon-decoratieve artikelen.

Handelsnaam: HappyZenHome is een dochterbedrijf van HappyZenHeart
Website: happyzenhome.nl
KVK nummer: 55915469
BTW nummer: NL00142069B76
Bankrekeningnummer: NL12 INGB 0006 7150 17
Vestigingsadres (geen bezoekadres!): Puntegaalstraat 75, 3024EB Rotterdam
Telefoonnummer: +31 (0)6 37 27 41 66
E-mailadres: contact@happyzenheart.nl

Artikel #3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop op afstand via internet zijn van toepassing op elk aanbod van www.happyzenhome.nl aan jou als Consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons als ondernemer en jou als consument. Wanneer uit de bestelling blijkt dat je de intentie hebt om de producten zelf verder te verkopen, dan kunnen we de bestelling weigeren.
 2. Wij leveren enkel in Nederland en België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we jouw bestelling weigeren. 
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door jouw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.
 4. Als naast deze algemene verkoopsvoorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene verkoopsvoorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 6. Wanneer je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering een verwijzing naar deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn ook steeds te raadplegen op www.happyzenhome.nl
 7. Wij kunnen ten allen tijden wijzigingen aanbrengen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten of nog niet-uitgeleverde bestellingen blijven de algemene verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelbevestiging.  

Artikel #4 Het aanbod

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Wat zijn de afmetingen van het product?
  De afmetingen van het product staat bij een groot deel van de producten in de titel of de omschrijving. De afmetingen staan in centimeters. Mocht er geen afmeting bij staan, neem dan gerust contact met ons op.
 5. Zijn de producten direct leverbaar?
  Ja, alle artikelen die u in de webshop kunt vinden zijn op voorraad en direct leverbaar.
 6. Ik kan een product niet meer terugvinden in de webwinkel.
  Het product is hoogstwaarschijnlijk niet meer op voorraad, waardoor je het niet meer kunt terugvinden. Als je wilt weten wanneer het weer binnenkomt, neem dan contact met ons op.
 7. Ik zou graag meer productfoto’s willen zien.
  Dat kan. Neem hiervoor contact met ons op. Benoem in jouw e-mail het artikelnummer/SKU dat onder de titel op de productpagina staat en wij sturen je de foto’s op per e-mail of Whatsapp.

Artikel #5 De verkoopovereenkomst

 1. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, iDEAL, ApplePay en BanContact.
  Indien de uitgever van jouw kaart weigert om in te stemmen met jouw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.  
 2. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving.
 4. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum.

Artikel #6 Herroepingsrecht bij thuislevering

 1. Als je fysieke goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de laatste levering van de bestelling, het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan jouw hele of een gedeelte van jouw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De retourprocedure bevindt zich steeds in de doos. Indien je kiest voor de aangegeven retourprocedure, kan het voor jou een gratis retour betekenen mits jouw bestelling een totale waarde heeft van €100,- of meer. Bij een bestelling met een totale waarde onder de €100,- zijn de verzendkosten geheel voor de koper.
 2. Binnen de 14 dagen nadat we jouw bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen kunnen dus voor jouw of voor onze rekening zijn. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen en hebben gecontroleerd dat zij zich in de originele staat bevinden. Na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na de kwaliteitscontrole, gaan we over tot de terugbetaling.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 6. Je kan jouw retourpakket retourneren via een transportdienst naar eigen keuze. Indien het door jezelf gekozen transport zou zijn, zijn de kosten van terugsturen voor jou.
 7. Om jouw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je met ons contact opnemen via de oranje gekleurde chat-button links onderaan deze pagina. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. 

Artikel #7 Herroepingsrecht bij afhaling

 1. Indien je een bestelling hebt afgehaald te Rotterdam op ons vestigingsadres, waarbij afhaling alleen mogelijk is op afspraak, en je wenst het product te retourneren binnen het herroepingsrecht van 14 dagen, dan is dit wederom ook alleen mogelijk op afspraak. Deze afspraak kun je maken door contact met ons op te nemen via de oranje gekleurde chat-button links onderaan deze pagina of op onze contactpagina.

Artikel #8 Verplichtingen van de consument tijden de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Jij bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij jou niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt. 

Artikel #9 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meld je dit ons binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping, dat geleverd wordt bij de levering of je kunt contact met ons opnemen via de chat-button op deze pagina of de contactpagina.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zend je het product terug. Jij hebt de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als jij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.
 5. Jij draagt geen kosten van het terugzenden van het product indien de totale waarde van de bestelling meer dan €100,- bedraagt. Indien je wenst af te wijken van deze retourprocedure komen de directe kosten voor jouw rekening.
 6. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel #10 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als wij de melding van herroeping door jou op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging per e-mail.
 2. Wij vergoeden alle betalingen van jou, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping meldt. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen en hebben gecontroleerd dat zij zich in de originele staat bevinden. Na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na de kwaliteitscontrole, gaan we over tot de terugbetaling.
 3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou als consument.
 4. Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.  

Artikel #11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn in Euro/€ en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Indien je een bestelling plaatst en je ontvangt van ons een bestelbevestiging per e-mail, dan geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je jouw aankoop definitief plaatst. 

Artikel #12 Veilig betalen

 1. HappyZenHeart.nl biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:
 2. iDEAL: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.
 3. Creditcard: Een creditcard is een  betaalkaart voor aankopen die pas achteraf worden betaald in tegenstelling tot een debetkaart waarbij het bedrag direct van de rekening wordt afgeschreven. Bij ons is het mogelijk om te betalen via Maestro, Visa en Mastercard.
 4. Apple Pay: Apple Pay biedt de klant een makkelijke, veilige en beschermde manier om online te betalen. Je doet dit met de apparaten die je altijd bij je hebt. Betalen met Apple Pay is sneller dan traditionele betaalmethodes zoals debit- en creditcards en andere betaalmethodes. Als klant hoef je niet meer te zoeken naar je portemonnee en de juiste kaart. Klanten die Safari gebruiken, kunnen met een simpele aanraking afrekenen.
 5. Bancontact: Bancontact als betaalmethode toevoegen aan je webshop is snel en gemakkelijk via Mollie. Meer dan 80 procent van alle online winkels in België biedt betaling met Bancontact aan; een must dus voor webshops die in de Belgische markt actief zijn. Bij Mollie betaal je uitsluitend het vaste, lage tarief bij geslaagde transacties.
 6. iZettle: Mocht je online geen ticket kunnen aanschaffen m.b.t. een evenement (workshop, groepscoaching, één-op-één coaching) of abonnement, dan is het ook mogelijk om rechtstreeks in persoon vooraf gaande aan het event of de les door middel van je pinpas en het iZettle kassasysteem af te rekenen.
  iZettle is een mobiel kassasysteem, dat rechtstreeks verbonden is aan het rekeningnummer van HappyZenHeart.nl waarmee elektronisch betaald kan worden. Hierbij kan er, indien gewenst van de klant, een factuur/ bewijs van aanbetaling worden gemaild naar de klant toe.
  Deze betalingsmethode is slechts alleen mogelijk wanneer er een offline evenement plaatsvindt.
 7. Om een veilige online betaling en de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om via SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van jouw browser.
 8. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van HappyZenHome over op jouw als klant na ontvangst door jou of afgifte aan jou van de goederen en na volledige betaling van de prijs. Vanaf inbezitname van de goederen gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op jou.
 9. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden. 

Artikel #13 Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen HappyZenHome en de koper.

Artikel #14 Intellectueel eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  

Artikel #15 Geregistreerde domeinnamen

 1. HappyZenHome handelt alleen onder de naam HappyZenHome en is in het bezit van de volgende geregistreerde domeinnamen: www.happyzenheart.nl, www.happyzenheart.com, www.happyzenacademy.nl, www.happyzenhome.nl, www.happyzenmeditations.nl en www.happyzencaveman.nl

Artikel #16 Bestellen en bezorgen

 1. In welke landen wordt er geleverd?
  Bestellingen kunnen geleverd worden in Nederland en België.
 2. Ik heb een bestelling geplaatst. Wat nu?
  Allereerst ontvang je een bevestiging van de bestelling. Krijg je die niet binnen 10 minuten? Check eerste je spam-map/ongewenste mail. Soms kunnen mailtjes automatisch daar belanden. Staat de bevestigingsmail ook niet in de spam? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk een verkeerd e-mailadres ingevuld. Neem contact met ons op zodat wij jouw e-mailadres kunnen aanpassen.
 3. Levertijd
  Nadat de bestelling is bevestigd worden de artikelen ingepakt en vervolgens meegegeven aan de vervoerder.
  Alle artikelen worden binnen 1 tot 3 werkdagen, zolang de voorraad strekt, thuisbezorgd.
 4. Mocht je niet aanwezig zijn wanneer de bezorger langskomt, dan kan de bestelling bij de buren geleverd worden. De bestellingen worden alleen bezorgd op werkdagen tussen 09:00 – 21:00. Op weekenden en feestdagen wordt er niet bezorgd.
  De door HappyZenHome opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Je bent gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 5. Kan ik mijn bestelling wijzigen of annuleren?
  Ja, je kunt jouw bestelling wijzigen of annuleren binnen 24u na het plaatsen van de bestelling. Neem hiervoor contact met ons op via de oranje chat-button, linker onderaan deze pagina voor alle contactmogelijkheden.
 6. Wat zijn de bezorg mogelijkheden?

  – De bestelling gratis ophalen, alleen mogelijk op afspraak, op het vestigingsadres te Rotterdam.
  – De bestelling thuis of op een ander adres laten bezorgen.
  Let op: het is niet mogelijk een bestelling te laten bezorgen op een postbus- of antwoordnummer.

 7. Wat zijn de verzendkosten?
  Bestellingen boven de €75,- worden gratis bezorgd in Nederland. Voor de overige landen worden de verzendkosten na het invullen van de adresgegevens berekend. De verzendkosten zijn afhankelijk van het type pakket.

  Standaard pakket
  Het tarief voor een standaard pakket van >30 kg binnen het formaat van 175 x 78 x 58 cm verschilt per land. Zie hieronder voor de tarieven voor Nederland en België.

  Voor de overige landen worden de verzendkosten berekend nadat de adresgegevens zijn ingevuld.
  – Nederland: €4,95
  – België: €7,50

 8. Krijg ik een Track & Trace code?
  Je ontvangt een e-mail zodra het pakket wordt verstuurd vanuit de webshop, met daarin een Track & Trace code, zodat je het pakket kunt volgen op de website van de transporteur.

  Let op: Het kan zijn dat jouw bestelling in meerdere pakketten wordt verstuurd. Per pakket ontvang je een verzendbevestiging. In deze e-mail vind je ook de Track & Trace code waarmee je het pakket online kunt volgen.

 9. Ik heb gekozen voor ophalen op het vestigingsadres te Rotterdam.
  Zodra je voor “Gratis ophalen” hebt gekozen ontvang je een e-mail met factuur en afhaalbericht. Met dit afhaalbericht kun je het pakket, op afspraak ophalen aan ons vestigingsadres te Delfshaven, Rotterdam.
  Er wordt vervolgens, nadat de bestelling is geplaatst, telefonisch, per e-mail of Whatsapp contact met je opgenomen m.b.t. een geschikt afhaalmoment.
  Als je het pakket door iemand anders op wilt laten halen is dat geen probleem. De persoon dient wel het afhaalbericht mee te nemen zodat wij het pakket veilig kunnen afgeven.
 10. Ik wil mijn bestelling op een ander adres laten bezorgen.
  Tijdens het invullen van de (bezorg)gegevens kun je zelf het bezorgadres aangeven.

  – Het is niet mogelijk om:een bestelling te laten bezorgen op een postbus of antwoordnummer;
  – het bezorgadres van een geplaatste bestelling te wijzigen.

  In het geval dat je onjuiste gegevens hebt verstrekt waardoor bezorging niet mogelijk is, dan is dit in jouw eigen risico. HappyZenHome neemt hiervoor geen verantwoording.

 11. Ik heb het verkeerde bezorgadres opgegeven.
  De consument is zelf verantwoordelijk voor een correcte invoering van adresgegevens. Indien adresgegevens foutief zijn ingevuld en jouw bestelling reeds onderweg is, dan wordt het pakket retour naar HappyZenHome gestuurd. We kunnen de bestelling nog een keer naar je opsturen of je hebt ook de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

  Let op: HappyZenHome is niet verantwoordelijk voor de dekking van de verzendkosten bij een verzending waarbij het adres incorrect door jouw is ingevoerd. Ook bij een tweede aflevering is de consument zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten.

 12. Volgens de Track & Trace code is mijn bestelling geleverd, maar ik heb het niet ontvangen.
  Mocht jouw bestelling als afgeleverd staan, kijk dan of de bestelling bij de buren is afgeleverd. Zo niet, neem dan contact met ons op via de de oranje chat-button, rechts onderaan deze pagina. Wij zullen een onderzoek starten bij de koerier.
 13. Waar kan ik mijn factuur vinden?
  Je kunt de papieren factuur vinden bij jouw pakket of digitaal in je account.

De inhoud van deze pagina en andere uitingen van HappyZenHome op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door HappyZenHome wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
HappyZenHome behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Daarom kan er aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.

LEKKER MAKKELIJK APPEN, MAILEN OF BELLEN?

Neem dan contact met ons op via de oranje chatbutton, 👈 links op deze pagina.
Gaat je vraag over een reeds geplaatste bestelling? Vergeet dan niet je ordernummer door te geven!